aktualno arhiv vse     Število vpisov: 29
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 02.03.2019 18.02.2019
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uredba-davčna - neuradno prečiščeno besedilo) 10.11.2018 12.11.2018
SKLEP o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2018 (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 12.11.2018
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017 01.01.2017 31.12.2017 12.12.2016
SKLEP o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2017 (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2017 [!] 31.12.2017 13.12.2017
Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o obdavčljivih dohodkih, ki niso oproščeni plačila dohodnine 26.07.2014 21.07.2014
Pravilnik o transfernih cenah (neuradno prečiščeno besedilo) 21.01.2012 23.01.2012
Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o obdavčljivih dohodkih, ki niso oproščeni plačila dohodnine 01.01.2012 25.07.2014 18.11.2011
Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca, subvencije malice za učence in dijake, subvencije kosila za učence, subvencije prevozov za dijake in študente, oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu družinskega pomočnika 01.01.2012 21.11.2011
Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj 01.01.2012 [!] 05.10.2012
Pravilnik o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada (neuradno prečiščeno besedilo) 30.12.2011 09.01.2012
Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 08.05.2010 01.03.2019 10.05.2010
Uredba o valorizaciji katastrskega dohodka in določitvi količnika za valorizacijo katastrskega dohodka za leto 2010 01.01.2010 [!] 31.12.2010 29.06.2010
Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč za leto 2009 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2009 01.01.2009 [!] 31.12.2009 03.03.2010
SKLEP o določitvi seznama držav, s katerimi ni zagotovljena izmenjava informacij 21.03.2008 16.06.2017 19.06.2017
OBVESTILO o uveljavitvi in začetku uporabe davčne regijske olajšave za raziskave in razvoj 16.08.2007 05.10.2007
Pravilnik o priznani obrestni meri (Pravillnik-POM; neuradno prečiščeno besedilo) 13.06.2007 13.06.2007
Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo 01.01.2007 31.07.2008 03.01.2007
Pravilnik o obrazcu za ugotovitev rezidentskega statusa po 4. točki prvega odstavka 7. člena ZDOH-2 01.01.2007 10.01.2007
Pravilnik o pogojih za oprostitev plačila dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih krožkov 01.01.2007 10.01.2007
Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije 01.01.2007 24.05.2007
PRAVILNIK O NAČINU VALORIZACIJE VREDNOSTI KAPITALA PRI OBDAVČEVANJU DOBIČKA IZ KAPITALA PO ZDOH-1 (neuradno prečiščeno besedilo) 14.07.2006 [!] 31.12.2006 21.07.2006
PRAVILNIK O NAČINU VALORIZACIJE VREDNOSTI KAPITALA PRI OBDAVČEVANJU DOBIČKA IZ KAPITALA PO ZDOH-1 01.04.2006 13.07.2006 03.04.2006
ODREDBA O DOLOČITVI OLAJŠAV IN LESTVICE ZA ODMERO DOHODNINE ZA LETO 2006 01.01.2006 [!] 31.12.2006 09.01.2006
PRAVILNIK O POGOJIH ZA OPROSTITEV PLAČILA DOHODNINE OD PREJEMKOV IZ MEDSOSEDSKE POMOČI MED KMETIJSKIMI GOSPODARSTVI V OKVIRU STROJNIH KROŽKOV 01.01.2005 [!] 31.12.2006 08.12.2004
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 29