aktualno arhiv vse     Število vpisov: 422
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PRENOS LASTNINSKE PRAVICE NA PREMOŽENJU, KI JE V LASTI OBČINE, PROTI PLAČILU ODŠKODNINE DRŽAVI, ZA IZGRADNJO DRŽAVNE CESTE – Prenos pravice do razpolaganja s premoženjem v stvareh kot lastnik – Pojem odškodnina (C-665/16) 13.06.2018 13.06.2018
PRENOS NEPREMIČNINE NA DELNIČARJA, KI GA OPRAVI DELNIŠKA DRUŽBA KOT PLAČILO ZA ODKUP NJEGOVIH DELNIC – Dobava blaga za plačilo (C-421/17) 13.06.2018 18.06.2018
PREDPLAČILO ZA NAKUP BLAGA, KI NI BILO DOBAVLJENO – Pravica do odbitka DDV – Kazenska obsodba zakonitih zastopnikov dobavitelja zaradi goljufije (C-660/16 in C-661/16) 31.05.2018 01.06.2018
POSEBNA UREDITEV ZA MALE DAVČNE ZAVEZANCE – Ureditev oprostitve – Obveznost odločitve za uporabo posebne ureditve v referenčnem koledarskem letu (C-566/16) 17.05.2018 18.05.2018
OPUSTITEV PLAČILA DDV, KI IZHAJA IZ LETNEGA OBRAČUNA, V ZAKONSKO PREDPISANEM ROKU – Nacionalna ureditev, ki določa kazen odvzema prostosti, samo če znesek neplačanega DDV presega določen inkriminacijski prag – Nacionalna ureditev, ki določa nižji inkriminacijski prag za opustitev plačila davčnih odtegljajev v zvezi z davkom od dohodka (C-574/15) 02.05.2018 08.05.2018
ODBITEK VSTOPNEGA DAVKA – PRAVICA DO VRAČILA DDV – Transakcije, ki se nanašajo na davčno obdobje, za katero je bil končan davčni nadzor že opravljen – Možnost davčnega zavezanca, da popravi obračune davka, glede katerih je bil davčni nadzor že opravljen (C-81/17) 26.04.2018 04.05.2018
PRIDOBITEV BLAGA ZNOTRAJ SKUPNOSTI, KI JE PREDMET POZNEJŠE DOBAVE – Oprostitev – Trikotni posel – Ukrepi za poenostavitev – Popravek rekapitulacijskega poročila (C-580/16) 19.04.2018 23.04.2018
PRAVICA DO ODBITKA DDV – ROK, KI JE Z NACIONALNO ZAKONODAJO DOLOČEN ZA UVELJAVLJANJE TE PRAVICE – Odbitek dodatnega DDV, ki je bil plačan državi in ki je bil predmet dokumentov, s katerimi so bili po naknadni odmeri davka popravljeni prvotni računi – Začetek teka roka (C-8/17) 12.04.2018 18.04.2018
OBVEZNOST POPRAVKA NEUPRAVIČENIH ODBITKOV DDV V PRIMERIH, V KATERIH ZAČETNI ODBITEK ZAKONSKO NI BIL MOGOČ – Dobava zemljišč – Navedba davka na prvotnem računu ter dobaviteljeva sprememba te navedbe (C-532/16) 11.04.2018 16.04.2018
DDV, KI JE PLAČAN IN ZARAČUNAN VEČ LET PO DOBAVI ZADEVNEGA BLAGA – Zavrnitev priznanja pravice do vračila, ker je potekel prekluzivni rok, ki je začel teči s trenutkom dobave blaga – Pravica do vračila DDV davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v državi članici vračila (C-533/16) 21.03.2018 23.03.2018
NEPLAČILO DOLGOVANEGA DDV – Nacionalna zakonodaja, ki določa upravno sankcijo in kazensko sankcijo za ista dejanja – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (C-524/15) 20.03.2018 21.03.2018
PRENEHANJE IDENTIFIKACIJE ZA NAMENE DDV – Obveznost plačila DDV, zaračunanega v obdobju, za katero je bilo ugotovljeno prenehanje identifikacijske številke za DDV – Nepriznanje pravice do odbitka DDV, ki se nanaša na pridobitve, opravljene v tem obdobju (C-159/17) 07.03.2018 08.03.2018
NEPREMIČNINA, KI NI ZASEDENA, VENDAR JE NA VOLJO NA TRGU Z NAMENOM ODDAJE – Dolžnost popravka začetnega odbitka DDV – Oprostitev za transakcije lizinga in oddajanja nepremičnin v najem – Pravica do izbire za obdavčitev (C-672/16) 28.02.2018 01.03.2018
OPROSTITEV DDV PRI IZVOZU – Ureditev države članice, v skladu s katero je uporaba oprostitve pogojena s tem, da je bil ustvarjen nek najmanjši obseg prometa, ali s tem, da je bila sklenjena pogodba z gospodarskim subjektom, ki je pooblaščen za vračilo DDV potnikom (C-307/16) 28.02.2018 02.03.2018
ZNESEK ZAMUDNIH OBRESTI, DOLGOVANIH NA PODLAGI NACIONALNEGA PRAVA – Znižanje tega zneska iz razlogov, ki jih ni mogoče pripisati davčnemu zavezancu – Vračilo presežnega DDV – Zamuda pri vračilu (C-387/16) 28.02.2018 05.03.2018
POJEM OSEBA JAVNEGA PRAVA ZA NAMENE DDV – Gospodarska družba, ki je v 100 % lasti občine in je zadolžena za opravljanje nekaterih javnih nalog v pristojnosti te občine – Opredelitev teh nalog in plačila zanje v pogodbi, sklenjeni med to družbo in to občino (C-182/17) 22.02.2018 22.02.2018
SPREMEMBA DEJAVNIKOV, UPORABLJENIH ZA DOLOČITEV ODBITKA DDV – POJEM TRANSAKCIJE, KI OSTANEJO V CELOTI ALI DELNO NEPLAČANE – Vpliv pravnomočnega sklepa o potrditvi prisilne poravnave – Popravek odbitka DDV (C-396/16) 22.02.2018 23.02.2018
ZAPOREDNE DOBAVE, KI SE NANAŠAJO NA ISTO BLAGO – Kraj druge dobave – Informacija prvega dobavitelja – Identifikacijska številka za DDV – Legitimna pričakovanja davčnega zavezanca, da obstajajo pogoji za pravico do odbitka DDV (C-628/16) 21.02.2018 21.02.2018
NIŽJA STOPNJA DDV – Enotna storitev, sestavljena iz dveh ločenih elementov – Selektivna uporaba nižje stopnje DDV za enega od teh elementov – Turistični ogled stadiona ter obisk muzeja (C-463/16) 18.01.2018 22.01.2018
POPUSTI, ODOBRENI NOSILCEM ZASEBNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA – Znižanje davčne osnove za namene DDV – Znižanje cene v pogojih, ki jih določijo države članice – Načela, opredeljena v sodbi C-317/94 (C-462/16) 20.12.2017 21.12.2017
DAJATVE, POBRANE V NASPROTJU S PRAVOM UNIJE – OVIRE ZA VRAČILO PREPLAČILA DDV – Iztek roka za zastaranje davčne obveznosti (C-500/16) 20.12.2017 22.12.2017
TRŽENJSKA STRUKTURA, KI TEMELJI NA DOBAVI BLAGA PREK OSEB, KI NISO DAVČNI ZAVEZANCI – Obdavčitev tržne vrednosti blaga, določene v zadnji fazi trženja – Vključitev stroškov, ki jih imajo navedene osebe (C-305/16) 14.12.2017 15.12.2017
KAZENSKI POSTOPEK V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI NA PODROČJU DDV – Nacionalna zakonodaja, v kateri so določeni zastaralni roki, zaradi katerih lahko kazniva dejanja niso kaznovana – Škodovanje finančnim interesom Evropske unije – Obveznost neuporabe določb nacionalnega prava, ki bi lahko posegale v obveznosti, ki so državam članicam naložene s pravom Unije (C-42/17) 05.12.2017 06.12.2017
OMEJITEV PRAVICE DO ZMANJŠANJA DAVČNE OSNOVE, ČE POGODBENI PARTNER NE OPRAVI PLAČILA – Polje proste presoje držav članic pri prenosu – Sorazmernost obdobja, v katerem mora podjetnik zagotavljati vnaprejšnje financiranje (C-246/16) 23.11.2017 24.11.2017
OPROSTITEV PLAČILA DDV ZA DOBAVO OBJEKTOV ALI NJIHOVIH DELOV TER ZEMLJIŠČ, NA KATERIH STOJIJO – Načelo prepovedi zlorab – Uporaba, če ne obstajajo nacionalni predpisi za prenos tega načela (C-251/16) 23.11.2017 27.11.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 422