aktualno arhiv vse     Število vpisov: 51
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 25.01.2018 12.02.2018
Stališče 8 - Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah 01.01.2017 [!] 09.02.2018
Stališče 1 - Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu 01.01.2017 [!] 28.05.2018
Stališče 2 - Pregled poročila o odnosih do povezanih družb 06.04.2016 30.03.2016
Hierarhija revidiranja informacijskih sistemov (neuradno prečiščeno besedilo) 25.04.2015 28.04.2015
Hierarhija pravil ocenjevanja vrednosti (neuradno prečiščeno besedilo) 10.01.2015 14.01.2015
Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin (neuradno prečiščeno besedilo) 21.10.2014 28.10.2014
Slovenski poslovnofinančni standard 5 - Dajanje mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v zvezi s 146. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) 21.10.2014 28.10.2014
Stališče 9 - Revidiranje po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 17.05.2014 13.05.2014
Slovenski poslovnofinančni standard 7 - Pregled poročil ocenjevalcev vrednosti 15.03.2014 21.03.2014
Metodološko gradivo - Pomembnost pri načrtovanju in izvajanju revizije 13.02.2014 [!] 14.12.2015
Pravilnik o rednem letnem poročanju pooblaščenih ocenjevalcev (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2014 [!] 21.03.2014
Slovenski poslovnofinančni standard 1 - Ocenjevanje vrednosti podjetij 19.12.2013 20.01.2014
Slovenski poslovnofinančni standard 2 - Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah 19.12.2013 20.01.2014
Slovenski poslovnofinančni standard 3 - Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme ter ostalih premičnin 19.12.2013 20.01.2014
Slovenski poslovnofinančni standard 4 - Uporaba naziva pooblaščeni ocenjevalec vrednosti 19.12.2013 20.01.2014
Pojasnilo 1 - Podrobnejša vsebina pisnega poročila pooblaščenega ocenjevalca 18.12.2013 20.01.2014
Pravilnik o poročanju revizijskih družb (neuradno prečiščeno besedilo) 30.11.2013 21.01.2014
Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij (neuradno prečiščeno besedilo) 10.07.2013 10.07.2013
Pravilnik o rednem letnem poročanju revizijskih družb (neuradno prečiščeno besedilo) 04.05.2013 07.05.2013
Hierarhija pravil revidiranja (neuradno prečiščeno besedilo) 23.02.2013 18.02.2013
Stališče 5 - Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje 01.01.2013 [!] 13.05.2014
Kodeks etičnih načel za ocenjevalce vrednosti 12.12.2012 07.12.2012
Pravilnik o pogojih za uvrščanje na seznam aktivnih računovodij 06.09.2012 12.09.2012
Pravilnik o pogojih za uvrščanje na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva iz člena 9/II-7. ZRev-2 27.03.2012 22.03.2012
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 51